CONDICIONS DE VENDA

Dades de la societat

Vedella Ecològica del Pedraforca es una explotació ramadera familiar amb nacionalitat espanyola amb domicili a Casa Cal Pacient de Baix - 08697 Saldes (Barcelona) i que és la que fa les ventes dels seus productes individualment tant en els seus locals comercials com on-line a través de Internet. Les condicions generals de contractació de Francesc Aguilar Sanchez per a les ventes d'Internet, són les que especifica a continuació, i s'apliquen a qualsevol compra realitzada, durant el plaç en què aquestes condicions apareguin publicades a la pàgina web de Francesc Aguilar Sanchez. Es reserva el dret de modificar l'oferta contractual, constituïda per les presents condicions generals i la llista de productes i preus en qualsevol moment, si bé aquestes modificacions no s'aplicaran a les contractacions ja realitzades.

Sistema de venda

Per a realitzar una compra, l'usuari haurà de formular una comanda relacionada amb tots els productes que desitgi adquirir, i enviar per via telemàtica o qualsevol altre sistema que cregui convenient el formulari de la comanda, una vegada s'hagin llegit i acceptat les presents condicions generals. Aquesta contractació s'entendrà com a realitzada al domicili de Francesc Aguilar Sanchez.

Impostos

Els preus dels productes exposats a la pàgina web http://vedellaecologicadelpedraforca.com/ inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, en el seu cas, sigui procedent aplicar. Les compres que realitzin persones físiques domiciliades als Estats membre de la Unió Europea, estaran subjectes al IVA. Les compres que realitzin subjectes passius del IVA establerts als Estats membres de la Unió Europea, estaran exemptes de l'esmentat impost, sempre i quan enviïn una còpia dels seu número de IVA/NIF amb caràcter previ. Les compres que realitzin persones físiques o jurídiques residents a Estats no membres de la Unió Europea, Canàries o Ceuta i Melilla estaran exemptes del IVA.

Despeses d'enviament

Les despeses d'enviament van incloses al preu de compra per les províncies de Barcelona, Tarragona i Girona. Província de Lleida a consultar.

Els productes s'envien a domicili en transport fred. Totes les peces de vedella van tallades i filetejades. Es presenten envasades al buit en bossesa va etiquetada segons la normativa indicant data d'envasat, caducitat, tipologia de carn, etc.

Forma de pagament

 La forma de pagament serà únicament mitjançant  transferència Bancària

Obligacions del venedor

Les comandes seran enviades a través de la companyia de transport fred i arribaran al domicili senyalat amb el client en un plaç màxim legal de 10 dies.

Una vegada que el client remeteixi a Francesc Aguilar Sanchez la sol·licitut que contingui la seva comanda, se'l contestarà per email la recepció de la comanda i posteriorment se li confirmarà l'enviament relatiu a la contractuació efectuada.

Drets del comprador

El client dispondrà d'un plaç de set dies hàbils, segons el calendari oficial del seu lloc de residència habitual, per a resoldre el contracte sense caure en penalització ni despesa alguna. No es retornaràn les despeses d'enviament inicial. Aquest plaç es computarà a partir de la recepció de la comanda per part del client. El client comunicarà al subministrador dins del plaç estipulat i per qualsevol mitjà admés en dret, el seu desig d'exercitar el dret de resolució del contracte.

Legislació y resolució de conflictes

a) Les compraventes realitzades per Francesc Aguilar Sanchez es someten a la legislació espanyola.

b) En cas de qualsevol conflicte o discrepància el fur aplicable serà el de major proximitat a la seu social de Francesc Aguilar Sanchez.

[Tancar finestra]